"Παιδεία ευτυχούσι μεν εστί κόσμος, ατυχούσι δε καταφύγιον." ________________________________ Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 10 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ: ΔΩΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ ΜΑΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΚΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 06/10/13 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 23/09 ΕΩΣ 27/09 - Ο "ΚΑΛΟΣ" ΚΑΙ Ο "ΚΑΚΟΣ" ΓΟΝΙΟΣ - ΑΧ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΞΥΠΝΗΜΑ...! - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΛΗ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΟ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ

ΨΑΧΤΗΡΙ

Φόρτωση...

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

"Ενισχυτική Διδασκαλία"


Τι είναι η Ενισχυτική Διδασκαλία;

Η Ενισχυτική Διδασκαλία (Ε.Δ.) θεσπίστηκε με το Π.Δ 462/91 άρθρο 5 για να βοηθηθούν μαθητές του Δημοτικού Σχολείου που:

α) Χρειάζονται «επιπλέον διδακτική βοήθεια».
β) Είναι «κατά προτεραιότητα μαθητές των τάξεων Α’ και Β’».
γ) Είναι μαθητές όλων των τάξεων οι οποίοι «δεν κατέκτησαν τους βασικούς μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικού υπολογισμού».

Στη συνέχεια με ερμηνευτική Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ (1995) η Ε.Δ. αναφέρεται σε μαθητές που έχουν:

α) μαθησιακές δυσκολίες
β) ανάγκη εξατομικευμένης Ενισχυτικής Διδασκαλίας
γ) ιδιαίτερες γνωστικές ανάγκες
δ) προοπτική να ενταχθούν και πάλι στην τάξη

Τα εν λόγω τμήματα παρακολουθούν μέχρι 5 μαθητές. Οι δάσκαλοι εφαρμόζουν Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας υποβάλλουν στο Σχολικό Σύμβουλο κάθε τρίμηνο Έκθεση Προόδου των μαθητών που συμμετέχουν σε αυτά. Ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και εγκρίνει τα Προγράμματα καθώς και το παιδαγωγικό υλικό σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό.

Το ημερήσιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες και τον αριθμό των μαθητών που το παρακολουθούν διαμορφώνεται σε 1-2 διδακτικές ώρες την ημέρα και μέχρι 6 ώρες την εβδομάδα και παρέχεται κατά ή μετά τη λήξη του ημερήσιου Ωρολογίου Προγράμματος.
Για τη συμμετοχή ενός μαθητή στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας απαιτείται πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, σύμφωνη γνώμη του γονέα και έγκριση του Σχολικού Συμβούλου. 

----------------------------------------------------------------------------------

(ΠΔ 462/1991 - ΦΕΚ 171/1991)
Άρθρο 5

Ενισχυτική διδασκαλία

1. Με τον όρο «ενισχυτική διδασκαλία» νοείται η παρακολούθηση από το μαθητή ιδιαίτερου προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, όταν κρίνεται από τους διδάσκοντες ότι χρειάζεται επιπλέον διδακτική βοήθεια.
2. Κατά προτεραιότητα παρέχονται προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές των τάξεων Α' και Β', που δεν κατέκτησαν τους βασικούς μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικού υπολογισμού.
3. Τα τμήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας μπορούν να λειτουργούν σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους ή για ορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις ανάγκες και την πρόοδο των μαθητών που τα παρακολουθούν, και γίνονται σε χώρο του σχολείου.
4. Τα τμήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας συγκροτούνται από το σύλλογο των διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του σχολείου, στηριζόμενη στις προτάσεις των δασκάλων των τάξεων, από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας.
5. Το ημερήσιο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας καλύπτει, ανάλογα με τις ανάγκες και τον αριθμό των μαθητών που το παρακολουθούν, 1-2 διδακτικές ώρες την ημέρα και μέχρι 6 ώρες την εβδομάδα και παρέχεται κατά ή μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή.
6. Το βασικό κορμό του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας κατά μάθημα καταρτίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο μεριμνά και για τη συγγραφή, όπου χρειάζεται, βοηθητικών εγχειριδίων. Το ειδικό ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων έπειτα από σχετική εισήγηση τους και σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους.
7. Τα τμήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας δεν μπορούν να περιλαμβάνουν περισσότερους από πέντε (5) κατά μάθημα μαθητές.
8. Στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας διδάσκουν ύστερα από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων:
α. Εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου.
β. Εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου με υπερωριακή απασχόληση.
γ. Πρόσθετοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που τυχόν διατίθενται στα πολυθέσια σχολεία.
δ. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ωριαία αντιμισθία.
9. Οι διδάσκοντες στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας συνεργάζονται συνεχώς με τους διδάσκοντες των τάξεων, από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές που παρακολουθούν τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας. Στο τέλος του προγράμματος υποβάλλουν στο. διευθυντή του σχολείου σχετική έκθεση κατά μάθημα. Οι εκθέσεις αυτές συζητούνται από τον οικείο σύλλογο διδασκόντων κατά το γενικό απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου. Αντίγραφο γενικής έκθεσης διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στο Γραφείο των Σχολικών Συμβούλων. Την ευθύνη σύνταξης και αποστολής της παραπάνω έκθεσης έχει ο Διευθυντής του σχολείου.

----------------------------------------------------------------------------------

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
(ΠΔ 462/1991 - ΦΕΚ 171/1991)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 171

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΓΓ ΑΡΙΘ. 462

Αξιολόγηση και ενισχυτική διδασκαλία μαθητών Δημοτικού Σχολείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 4 και παρ. 2 (ια) του άρθρου 24 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.Α').
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1824/1988 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 296 τ.Α').
3. Την υπ'αριθ. 15/1991 γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
4. Την υπ' αριθ. 587/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι-κρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έννοια και σκοπός της αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή είναι συνεχής εκπαιδευτική διαδικασία, με την οποία προσδιορίζεται η πρόοδος του μαθητή, καθώς και ο τρόπος επίτευξης της με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση δασκάλου και μαθητή για την πορεία της διδακτικής πράξης.ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και να εξασφαλίζεται η περαιτέρω πρόοδος του μαθητή.
2. Η αξιολόγηση αναφέρεται στις σχολικές γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και ικανότητες που απόκτησε και ανέπτυξε ο μαθητής και οι οποίες καλύπτουν το γνωστικό, το γλωσσικό, το συναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό τομέα. Για την εκτίμηση αυτή λαμβάνεται υπόψη η ατομική προσπάθεια που κατέβαλε ο μαθητής, ο βαθμός αξιοποίησης των ευκαιριών μάθησης, που του προσφέρθηκε, τα ιδιαίτερα ατομικά ψυχολογικά δεδομένα του μαθητή καθώς και τα μαθησιακά ερεθίσματα του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος του που επηρεάζουν την επίδοση του.
3. Σκοπός της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή είναι:
α. η παρώθηση, η ενθάρρυνση και η σωστή αυτοαντίληψη του παιδιού,
β. η διάγνωση των κλίσεων και των ικανοτήτων του από το δάσκαλο, καθώς και των μαθησιακών δυσκολιών που τυχόν αυτό αντιμετωπίζει, και
γ. η ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και της μάθησης για την προαγωγή του παιδευτικού έργου.
4. Η αξιολόγηση, ως εξατομικευμένη εκτίμηση της επίδοσης του μαθητή, δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά διαδικασία για την επίτευξη των σκοπών που προαναφέρθηκαν. Επομένως σε καμιά περίπτωση δεν προσλαμβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου.

Άρθρο 2
Διδασκαλία αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας. Γίνεται κατά τη διάρκεια της καθημερινής διδακτικής εργασίας, καθώς και μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας γενικών ενοτήτων ή περιοχών γνώσεων. Η αξιολόγηση εντάσσεται στη ροή του εκπαιδευτικού έργου και το περιεχόμενο, καθώς και η έκφραση τους, κλιμακώνεται στις διάφορες τάξεις ανάλογα με το εξελικτικό επίπεδο των μαθητών.
2. Ειδικότερα στις τάξεις Ε' και ΣΤ' επιπλέον των ανωτέρω μορφών αξιολόγησης γίνεται σε κάθε μάθημα εκτός της Αισθητικής Αγωγής, Μουσικής και Φυσικής Αγωγής, στο τελευταίο εικοσαήμερο κάθε τριμήνου, χωρίς τη διακοπή των μαθημάτων ή την αλλαγή του ωρολογίου προγράμματος, γενική ανακεφαλαιωτική γραπτή δοκιμασία στα βασικά στοιχεία της ύλης που διδάχτηκε (κατά την έννοια των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου) στο αντίστοιχο τρίμηνο, σε ημέρα που ορίζει κατά την κρίση του ο δάσκαλος. Το γενικό αποτέλεσμα κάθε ανακεφαλαιωτικής γραπτής δοκιμασίας συζητείται αναλυτικά στην τάξη και το ατομικό αποτέλεσμα συνεκτιμάται από το δάσκαλο στην τελική κατά τρίμηνο αξιολόγηση του μαθητή.
3. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι και τεχνικές όπως είναι:
- η προφορική εξέταση.
- οι γραπτές εργασίες και οι γραπτές δοκιμασίες (tests). Μπορεί επίσης να υπάρξει και συνδυασμός περισσοτέρων μορφών αξιολόγησης. Οι κάθε είδους γραπτές εργασίες διορθώνονται από το διδάσκοντα και επισημαίνονται στους μαθητές τα σφάλματα και οι παραλείψεις.
4. Κατά την αξιολόγηση δίνεται έμφαση κατά κύριο λόγο στον έλεγχο των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του μαθητή και κατά δεύτερο λόγο στην απόδοση γνωστικών στοιχείων.
5. Τα δεδομένα της αξιολόγησης κάθε τριμήνου γίνονται αντικείμενο παιδαγωγικού προβληματισμού σε συνεδρία του συλλόγου των διδασκόντων. Στη συνέχεια καλούνται, κατά τάξη, οι γονείς από το οικείο δάσκαλο, σε συνεννόηση και με το διευθυντή του σχολείου, σε ειδική συνάντηση, όπου συζητούνται αναλυτικά τα μαθησιακά προβλήματα των μαθητών.
6. Κάθε τρίμηνο δίνεται στους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών όλων των τάξεων «έλεγχος προόδου του μαθητή». Ειδικότερα στην Α' τάξη ο πρώτος «έλεγχος προόδου» δίνεται στο τέλος του δευτέρου τριμήνου.
7. Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους δίνεται στους μαθητές των τά-ξεων Α', Β', Γ', Δ' και Ε' τίτλος προόδου. Για τους μαθητές της ΣΤ' τάξεως εκδίδεται τίτλος σπουδών, ο οποίος αποστέλλεται υπηρεσιακώς στο Γυμνάσιο που έχει οριστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προκειμένου ο μαθητής να εγγραφεί σ' αυτό.
8. Στους τίτλους που χορηγούνται στους μαθητές όλων των τάξεων, με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων, αναγράφεται η ένδειξη «Προάγεται». Ειδικότερα στη Β' τάξη αναγράφεται και ο λεκτικός χαρακτηρισμός της προόδου του μαθητή, όπως ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αυτού του διατάγματος, ενώ στις Γ', Δ', Ε και ΣΤ' τάξεις αναγράφεται ο γενικός μέσος όρος της αριθμητικής βαθμολογίας και επιπλέον ο λεκτικός χαρακτηρισμός που αντιστοιχεί σ' αυτόν, όπως ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 3 αυτού του διατάγματος.

Άρθρο 3.
Κλίμακα αξιολόγησης - εξαγωγή μέσου όρου

1. Η κλίμακα αξιολόγησης στις Α' και Β' τάξεις περιλαμβάνει τους λεκτικούς χαρακτηρισμούς: Άριστα (Α) όταν ο μαθητής ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του μαθήματος, Πολύ Καλά (Β) όταν ο μαθητής ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις του μαθήματος, Καλά (Γ) όταν ο μαθητής ανταποκρίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό στις βασικές απαιτήσεις του μαθήματος, Σχεδόν Καλά (Δ) όταν ο μαθητής ανταποκρίνεται στοιχειωδώς στις βασικές απαιτήσεις του μαθήματος.
2. Η κλίμακα αξιολόγησης στις Γ', Δ', Ε' και ΣΤ' τάξεις είναι λεκτική και αριθμητική και έχει ως εξής: Άριστα (9-10), Πολύ Καλά (7-8), Καλά (5-6), Σχεδόν Καλά.
3. Ο βαθμός της ετήσιας επίδοσης των μαθητών των Γ', Δ', Ε' και ΣΤ τάξεων κατά μάθημα είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών τριμήνων.
4. Γενικός μέσος όρος (Μ.Ο.) της αξιολόγησης των μαθητών είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος της βαθμολογίας της ετήσιας επίδοσης σε όλα τα μαθήματα με το άθροισμα των διδασκομένων μαθημάτων.
Κατά την εξαγωγή των μέσων όρων βαθμολογίας κατά μάθημα και του γενικού μέσου όρου, το τυχόν κλασματικό μέρος του βαθμού, εφόσον είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, λογίζεται ως ακέραιη μονάδα και προστίθεται στο ακέραιο μέρος του, αλλιώς παραλείπεται.

Άρθρο 4
Προαγωγή των μαθητών

Προάγονται από τάξη σε τάξη ή απολύονται από το δημοτικό σχολείο όλοι οι μαθητές που φοίτησαν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το μισό του διδακτικού έτους.

Άρθρο 5
Ενισχυτική διδασκαλία

1. Με τον όρο «ενισχυτική διδασκαλία» νοείται η παρακολούθηση από το μαθητή ιδιαίτερου προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, όταν κρίνεται από τους διδάσκοντες ότι χρειάζεται επιπλέον διδακτική βοήθεια.
2. Κατά προτεραιότητα παρέχονται προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές των τάξεων Α' και Β', που δεν κατέκτησαν τους βασικούς μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικού υπολογισμού.
3. Τα τμήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας μπορούν να λειτουργούν σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους ή για ορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις ανάγκες και την πρόοδο των μαθητών που τα παρακολουθούν, και γίνονται σε χώρο του σχολείου.
4. Τα τμήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας συγκροτούνται από το σύλλογο των διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του σχολείου, στηριζόμενη στις προτάσεις των δασκάλων των τάξεων, από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας.
5. Το ημερήσιο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας καλύπτει, ανάλογα με τις ανάγκες και τον αριθμό των μαθητών που το παρακολουθούν, 1-2 διδακτικές ώρες την ημέρα και μέχρι 6 ώρες την εβδομάδα και παρέχεται κατά ή μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή.
6. Το βασικό κορμό του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας κατά μάθημα καταρτίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο μεριμνά και για τη συγγραφή, όπου χρειάζεται, βοηθητικών εγχειριδίων. Το ειδικό ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων έπειτα από σχετική εισήγηση τους και σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους.
7. Τα τμήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας δεν μπορούν να περιλαμβάνουν περισσότερους από πέντε (5) κατά μάθημα μαθητές.
8. Στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας διδάσκουν ύστερα από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων:
α. Εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου.
β. Εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου με υπερωριακή απασχόληση.
γ. Πρόσθετοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που τυχόν διατίθενται στα πολυθέσια σχολεία.
δ. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ωριαία αντιμισθία.
9. Οι διδάσκοντες στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας συνεργάζονται συνεχώς με τους διδάσκοντες των τάξεων, από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές που παρακολουθούν τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας. Στο τέλος του προγράμματος υποβάλλουν στο. διευθυντή του σχολείου σχετική έκθεση κατά μάθημα. Οι εκθέσεις αυτές συζητούνται από τον οικείο σύλλογο διδασκόντων κατά το γενικό απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου. Αντίγραφο γενικής έκθεσης διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στο Γραφείο των Σχολικών Συμβούλων. Την ευθύνη σύνταξης και αποστολής της παραπάνω έκθεσης έχει ο Διευθυντής του σχολείου.

Άρθρο 6
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται οι παράγραφοι 1, 2, 5 και τροποποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Π.Δ., το Β εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου εβδόμου του Π.Δ. 497/81 (ΦΕΚ 134 Α")
2. θέματα που δε ρυθμίζονται από αυτό το Προεδρικό Διάταγμα εξακολουθούν να διέπονται από τις κείμενες διατάξεις
3. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 1991
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ


----------------------------------------------------------------------------------


O ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΙΣΑ
Γούπος Θεόδωρος, σχολικός σύμβουλος
Χατζημπύρος Κων/νος, δάσκαλος , μετεκπαιδευμένος στην ειδική αγωγή

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Σχολείο Ίσο για Παιδιά Άνισα»,
Αθήνα, 4 6 Μαΐου 2007.


3.Τα Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Η Ενισχυτική Διδασκαλία (Ε.Δ) στο Δημοτικό Σχολείο πέρασε ουσιαστικά από δύο φάσεις: (Βρεττός, Γ, 2001)

1. Τη φάση της άτυπης πειραματικής εφαρμογής, η οποία περιελάμβανε:

α. τις άτυπες προσπάθειες κάποιων εκπαιδευτικών πριν από το1980,
β. τις πρώτες μεμονωμένες πειραματικές εφαρμογές το 1983 –1984 και τη δοκιμαστική εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο το 1984 –1985 υπό την αιγίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
γ. την επέκταση των δοκιμαστικών εφαρμογών σε περιφερειακόκαι πανελλήνιο επίπεδο από το 1985 μέχρι το 1988.

2. Τη φάση της Θεσμοθετημένης εφαρμογής, η οποία περιλαμβάνει:

α. την ψήφιση του Νόμου για την Ενισχυτική Διδασκαλία στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο το 1988,
β. την περίοδο από την ψήφιση του Νόμου μέχρι την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων, δηλαδή από το 1988 μέχρι το 1990 –1991,
γ. τη δοκιμαστική εφαρμογή, το 1991 – 1992, με βάση τα Π.Δ. και
δ. τη γενικευμένη εφαρμογή, από το 1992 – 1993 και μετά.

Η δοκιμαστική εφαρμογή του θεσμού της Ενισχυτικής Διδασκαλίας άρχισε
πριν από το 1985, δηλαδή πριν από την ψήφιση στη Βουλή του Νόμου 1566/1988
για την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο θεσμός ονομάστηκε
«Ενισχυτική Διδασκαλία» και απέκτησε νομική υπόσταση το 1988, ενώ οι
βασικές αρχές λειτουργίας θεσπίστηκαν το 1991. Ο όρος. «Eνισχυτική
Διδασκαλία» στα αγγλικά. θα μπορούσε να είναι «reinforcing instruction». Την
«επανορθωτική», δηλαδή «θεραπευτική», διάσταση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας
αποδίδει καλύτερα ο καθιερωμένος αγγλικός όρος «remedial instruction».
(Βρεττός, Γ, 2001)

Εκτός από τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία», που τελικά επικράτησε στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν προταθεί ή/και χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από Σχολικούς Συμβούλους της Π.Ε. διάφορoι άλλοι όροι, όπως: «ειδική (διδακτική) βοήθεια», «επανορθωτική διδασκαλία», «παράλληλη τάξη», «παράλληλη τάξη εξειδικευμένης στήριξης», «τάξεις προσαρμογής», «τάξη άσκησης», «τμήμα διδασκαλίας μαθημάτων για τους αδύνατους μαθητές», «τμήμα μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες», «υποστηρικτική διδασκαλία», «φροντιστηριακά μαθήματα», «φροντιστηριακή άσκηση», «φροντιστηριακή βοήθεια»,«φροντιστηριακή διδασκαλία», φροντιστηριακή τάξη». (Βρεττός, Γ, 2001)


4. Η Εξέλιξη του θεσμού μέσα από τα νομοθετικά κείμενα

4.1 Η Ενισχυτική Διδασκαλία και πρόσθετη διδακτική βοήθεια του Ν.1824/1988

Η Ενισχυτική Διδασκαλία καθιερώνεται για πρώτη φορά με το
νόμο1824/1988 «ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ
296/30-12-1988,τεύχος Α)όπου αναφέρεται, στο άρθρο 4.
1. « Καθιερώνεται η Eνισχυτική Διδασκαλία για τους μαθητές του
Γυμνασίου και του Δημοτικού Σχολείου. Ο τρόπος με τον οποίο παρέχεται, η
Eνισχυτική Διδασκαλία, οι μορφές αυτής, η οργάνωση και η λειτoυργία των
τμημάτων Eνισχυτικής Διδασκαλίας, τα προγράμματα διδασκαλίας, ο ορισμός των
διδασκόντων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό
διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».

4.2 Η Αξιολόγηση του μαθητή και η Ενισχυτική Διδασκαλία σύμφωνα με το Π.Δ. 390/1990

Στο Π.Δ. 390/1990 στο άρθρο 16 & 17 και σε εφαρμογή του νόμου
1824/1988 γίνεται αναφορά τόσο για την αξιολόγηση του μαθητή, όσο και για την
Ενισχυτική Διδασκαλία. Συγκεκριμένα στο άρθρο 16 αναφέρεται:
« Όλοι οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου που φοίτησαν κανονικά έχουν
δικαίωμα εγγραφής στην επόμενη τάξη. Όσοι όμως έχουν «Ανεπαρκή» γενική
ετήσια επίδοση, παρακολουθούν συγχρόνως μαθήματα «Ενισχυτικής Διδασκαλίας»,
εφόσον λειτουργούν τέτοια τμήματα στο σχολείο».
Ενώ στο άρθρο 17 αναφέρεται:
1. «Με τον όρο Ενισχυτική Διδασκαλία νοείται η παρακολούθηση από το
μαθητή ιδιαίτερου προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα
και Μαθηματικά, στα οποία ο μαθητής κρίνεται από τους διδάσκοντες ότι
χρειάζεται διδακτική βοήθεια.
2. Κατά προτεραιότητα παρέχονται προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας
σε μαθητές των τάξεων Α' και Β' που δεν κατέκτησαν τους βασικούς μηχανισμούς
ανάγνωσης και γραφής και το γνωστικό επίπεδο στα Μαθηματικά δεν τους επιτρέπει
να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της τάξης τους».

4.3 Αξιολόγηση και Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Δημοτικού Σχολείου σύμφωνα με το Π.Δ.462/1991

Το Π.Δ. 462/1991 στο άρθρο 15 ρυθμίζει την αξιολόγηση και την
Ενισχυτική Διδασκαλία των μαθητών του Δημοτικού σχολείου.
«Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» νοείται η παρακολούθηση
από το μαθητή ιδιαίτερου προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα της
Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, όταν κρίνεται από τους διδάσκοντες
ότι χρειάζεται επιπλέον διδακτική βοήθεια.
Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του χώρου αυτού, ο διάκοσμός του και,
κυρίως, το με επιστημονικό κριτήρια επιλεγμένο διδακτικό υλικό αποτελούν
καθοριστικά στοιχεία για την επιτυχία προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
Εποπτικά μέσα, όπως η καρτέλα με τις λέξεις και τους αριθμούς, η εικόνα
μέσα από τη παιδαγωγική, γλωσσική και σημασιολογική λειτουργία της, διεγείρουν
το ενδιαφέρον του μαθητή, εμπλουτίζουν τη σκέψη του και τρoφοδoτoύν και
στηρίζουν την προφορική και γραπτή έκφρασή του.
Γενικότερα επιδιώκεται η δημιουργία ενός πλούσιου παιδαγωγικού
περιβάλλοντος και μιας ατμόσφαιρας κατανόησης, αγάπης και φιλίας, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται για το κάθε παιδί το ανώτερο όριο εμπειρίας μέσα σε ένα κλίμα
ασφάλειας, εμπιστοσύνης και ελευθερίας».

4.4 Στο Π.Δ. 8/1995 και στο άρθρο 4 αναφέρεται:

1. Στις τάξεις Γ' και Δ' εκτός από την Περιγραφική αξιολόγηση
χρησιμoπoιείται κλίμακα βαθμολογίας που έχει ως εξής: Άριστα (Α), Πολύ καλά
(Β), Καλά (Γ), Σχεδόν Καλά(Δ).
Με «Σχεδόν Καλά (Δ) βαθμολογούνται όσοι εμφανίζουν σοβαρές
μαθησιακές δυσκολίες. Για τους μαθητές αυτούς καθώς και για τους μαθητές των
τάξεων Α' και Β' που συναντούν ανάλογες δυσκολίες, εφαρμόζονται προγράμματα
ενισχυτικής διδασκαλίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. στις τάξεις Ε' και ΣΤ εκτός από την Περιγραφική αξιολόγηση
χρησιμοποιείται
κλίμακα βαθμολογίας που είναι λεκτική και αριθμητική και έχει ως εξής:
Άριστα (9-10), Πολύ Καλά (7-8), Καλά (5-6), Σχεδόν Καλά. Στο βιβλίο Μητρώου
και Προόδου η βαθμολογία καταχωρίζεται με αριθμητικό σύμβολο.
Με «Σχεδόν Καλά» βαθμολογούνται όσοι εμφανίζουν σοβαρές μαθησιακέ ς
δυσκολίες. Για τους μαθητές αυτούς εφαρμόζoνται προγράμματα Ενισχυτικής
Διδασκαλίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Ποιους μαθητέs αφορά ο θεσμόs τns Eνισχυτικής Διδασκαλίαs
στο Δημοτικό

Σύμφωνα με το Π.Δ. 462/1991, η Ενισχυτική Διδασκαλία θεσπίστηκε για
να υποστηριχθούν μαθητές του Δημοτικού Σχολείου που έχουν τα εξής
χαρακτηριστικά:
Χρειάζονται «επιπλέον διδακτική βοήθεια».
Είναι, «κατά προτεραιότητα…..μαθητές των τάξεων Α' και Β'».
«Δεν κατέκτησαν τους βασικούς μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής και
αριθμητικού υπολογισμού».

Σε εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος που εκδόθηκε ερμηνευτική
Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας του 1995, η οποία αναφέρεται σε μαθητές
που έχουν:
α. μαθησιακές δυσκολίες,
β. ανάγκη εξατομικευμένης Ενισχυτικής Διδασκαλίας,
γ. ιδιαίτερες γνωστικές ανάγκες,
δ. προοπτική να ενταχθούν και πάλι στην τάξη τους.

6. Πώς συγκροτούνται τα τμήματα:

Τα τμήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας δεν μπορούν να
περιλαμβάνουν περισσότερους από πέντε (5) κατά μάθημα μαθητές.
Στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας διδάσκουν ύστερα από πρόταση
του συλλόγου των διδασκόντων:
α. Εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου για συμπλήρωση του διδακτικού τους
ωραρίου.
β. Εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου με υπερωριακή απασχόληση.
γ. Πρόσθετοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που τυχόν
διατίθενται στα πολυθέσια σχολεία
δ. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ωριαία αντιμισθία.
Οι διδάσκοντες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας συνεργάζονται
συνεχώς με τους διδάσκοντες των τάξεων, από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές
που παρακολουθούν τα προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Στο τέλος του
προγράμματος υποβάλλουν στο διευθυντή του σχολείου σχετική έκθεση κατά
μάθημα. Οι εκθέσεις αυτές συζητούνται από τον οικείο σύλλογο διδασκόντων
κατά το γενικό απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου. Αντίγραφο
γενικής έκθεσης διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης καθώς και στο Γραφείο των Σχολικών Συμβούλων. Την ευθύνη
σύνταξης και αποστολής της παραπάνω έκθεσης έχει ο Διευθυντής του σχολείου.

----------------------------------------------------------------------------------

Οι δυσκολίες εφαρμογής των Προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας.

Είναι γνωστό ότι όλα τα παιδιά δεν έχουν την ίδια αφετηρία και το σχολείο θέτει τις δικές του απαιτήσεις να ανταποκριθούν όλοι οι μαθητές. Αυτή όμως η αξίωση για ίσες απαιτήσεις από όλους, χωρίς να προσφέρονται σε όλους τους μαθητές και οι ίδιες δυνατότητες για την επίτευξή τους, οδηγεί σε μια ανισότητα και αποτελεί παραβίαση των κανόνων της κοινωνικής δικαιοσύνης (Πυργιωτάκης, 2000).

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείoυ και το πρόγραμμα σπουδών του είναι ανελαστικό και δεν έχει τη δυνατότητα και την ευχέρεια να προσαρμόσει τα προγράμματά του στο επίπεδο των μαθητών, προσφέροντας και ζητώντας από τον καθένα ανάλογα με το δικό του εξελικτικό επίπεδο και τις δικές του δυνατότητες.

Επιπλέον τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, τα οποία
υλοποιούνται σήμερα στο Δημοτικό Σχολείο, καλύπτουν μικρό μόνο μέρος των μαθητών.
Οι εγγενείς αδυναμίες των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας είναι:

α. Η υλοποίηση των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας μόνο με το πέρας των μαθημάτων.
β. Η υλοποίηση των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας μέσα στο κανονικό πρόγραμμα συναντά δυσκoλίες.
γ. Η απροθυμία των εκπαιδευτικών για τα προγράμματα της ενισχυτικής διδασκαλίας λόγω της πενιχρής ωριαίας αποζημίωσης.
δ. Η έλλειψη κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων για την ανίχνευση και τον εντoπισμό των μαθητών που χρήζουν ενισχυτικής διδασκαλίας.
ε. Η έλλειψη κατάλληλου παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού υλικού.
στ. Η ελλιπής και αποσπασματική επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, που υλοποιούν προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας.
ζ. Η έλλειψη ενός φορέα (σε επίπεδο περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) που θα συντονίζει την υλοποίηση ππρογραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ κάντε το σχόλιο σας επώνυμα, με κόσμιο τρόπο και με σεβασμό προς τους υπόλοιπους που συμμετέχουν.